Cortina hospitalar em vinil

Cortina hospitalar em vinil